Privatumo politika

UADBB „ALTAS DRAUDIMO BROKERIS“ PRIVATUMO POLITIKA

 

UADBB “Altas draudimo brokeris”, įmonės kodas 135526534 (toliau – Bendrovė arba mes), registruota adresu Kalniečių g. 104, Kaunas, LT 50184, Lietuvos Respublika, yra draudimo brokerių įmonė, įrašyta į Lietuvos banko tvarkomą draudimo brokerių įmonių sąrašą (https://www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai?list=75).

 

Renkant ir naudojant Asmens duomenis (toliau – Asmens Duomenys), mes esame įpareigoti naudoti ir tvarkyti jūsų Asmens duomenis laikydamiesi šios Privatumo politikos (toliau – Privatumo Politika) ir galiojančių įstatymų, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos Reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą ir kitus teisės aktus, reguliuojančius asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą.

 

Atkreipiame dėmesį, jog tuo atveju, jei pateikiate mums informaciją apie bet kurį kitą asmenį, išskyrus save, savo darbuotojus, partnerius, apdraustuosius, turite įsitikinti, jog jie yra informuoti, kaip bus naudojami jų duomenys.

 

Šioje Privatumo politikoje apibrėžiama, kaip mes tvarkome Jūsų ir kitų savo klientų asmens duomenis: kokius asmens duomenis renkame ir tvarkome, kam perduodame, iš kur gauname, kokiais tikslais juos naudojame, kaip užtikriname jų saugumą, ir Jūsų teisę į privatumą.

 

Sąvokos

 

Šios sąvokos turėtų padėti suprasti mūsų Privatumo Politiką ir visus vartojamus terminus:

 

 1. sutarties vykdymas‘ – reiškia jūsų Asmens duomenų tvarkymą siekiant įvykdyti tarp Jūsų ir mūsų pasirašytą sutartį (pvz., suteikti jums paslaugas) arba, jūsų prašymu, imtis atitinkamų priemonių prieš sudarant tokią sutartį;
 2. teisiniai įsipareigojimai’ – reiškia Jūsų Asmens duomenų tvarkymą ten, kur tai būtina, siekiant įvykdyti teisinius ar norminius įsipareigojimus, kurie yra mums taikomi (pvz., reaguoti į teismo nurodymus, įgyvendinti teisės aktų reikalavimus);
 3. teisėti interesai’ – tai teisinis pagrindas naudoti Jūsų Asmens duomenis, pvz., siekiant teikti ir tobulinti paslaugas, gerinti tarpusavio verslo santykius ir (arba) rinkodarą;
 4. paslaugos’ – tai mūsų produktai ir paslaugos, kurias teikiame kaip draudimo brokerių įmonė, įrašyta į Lietuvos banko tvarkomą draudimo brokerių įmonių sąrašą;
 5. mes’, ‘mus’, ‘mūsų’ arba ‘Bendrovė’ – tai UADBB ‘Altas draudimo brokeris‘, įmonės kodas 135526534, registruota adresu Kalniečių g. 104, Kaunas, Lietuvos Respublika;
 6. Jūs’ – reiškia jus kaip kandidatą į Bendrovės darbuotojus, potencialų, esamą ir (arba) buvusį klientą, mūsų kliento darbuotoją ar kitas šalis, pvz., naudos gavėjus, įgaliotus atstovus, kitas susijusias šalis ir (arba) asmenis, susisiekiančius su mumis el. paštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.

 

Privatumo Politikos atnaujinimai

 

Mes reguliariai peržiūrime šią Privatumo politiką ir pasiliekame teisę bet kada ją pakeisti pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Bet kokie pakeitimai ir patikslinimai įsigalioja iškart nuo tos dienos, kai pakeistas sąlygas paskelbiame savo internetinėje svetainėje: https://www.altas.lt/Draudimo-paslaugos/

 

Asmens duomenų tvarkymo principai

 

Principai, kurių mes laikomės tvarkydami Jūsų Asmens duomenis:

 1. teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas‘ – Jūsų Asmens duomenys, duomenų subjekto atžvilgiu, yra tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;
 2. tikslo apribojimo principas’ – Jūsų Asmens duomenys yra renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais, ir nėra toliau tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 3. duomenų kiekio mažinimo principas‘– Jūsų Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi;
 4. tikslumo principas‘ – Jūsų Asmens duomenys turi būti tikslūs ir, prireikus, nuolat atnaujinami; būtina imtis visų pagrįstų priemonių siekiant užtikrinti, kad netikslūs Jūsų Asmens duomenys, atsižvelgiant į tikslus, kuriems jie yra tvarkomi, būtų ištrinti ar ištaisyti nedelsiant;
 5. saugojimo trukmės apribojimo principas‘ – Jūsų Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kuri leidžia identifikuoti duomenų subjektus ne ilgiau, nei būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
 6. vientisumo ir konfidencialumo principas‘ – Jūsų Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

Jūsų Asmens duomenys yra laikomi konfidencialia informacija ir trečiosioms šalims gali būti atskleista tik laikantis šioje Privatumo politikoje ir galiojančiuose teisės aktuose nustatytų taisyklių ir tvarkos.

 

Klientų ar kitų draudimo santykių dalyvių asmens duomenų tvarkymas

 

Klientų ar kitų draudimo santykių dalyvių tvarkomų asmens duomenų kategorijos

 

Priklausomai nuo draudimo produktų, renkame ir tvarkome įvairių rūšių asmens duomenis. Žemiau pateikiamos pagrindinės, tačiau ne visos Bendrovės tvarkomų asmens duomenų kategorijos:

 1. Asmens tapatybės duomenys ir veiklos duomenys: asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jei klientas fizinis asmuo) arba gimimo data (amžius), pareigos;
 2. Draudimo poliso duomenys: draudimo rūšis, draudimo poliso serija ir numeris, draudėjo kodas,  įsigaliojimo data, draudimo poliso termino pasibaigimo data, draudimo suma, įmokos suma, draudimo įmokų sumokėjimo data, gautų draudimo įmokų suma, įmokos mokėjimo dokumento numeris ir kiti duomenys;
 3. Duomenys apie kitus draudimo santykių dalyvius: naudos gavėjus, apdraustuosius asmenis, nukentėjusias trečiąsias šalis;
 4. Draudžiamo objekto duomenys ir su draudžiamuoju įvykiu susiję duomenys: priklausomai nuo draudimo sutarties informacija susijusi su ne gyvybės draudimu, kaip pavyzdžiui turto draudimu, transporto priemonės draudimu, civilinės atsakomybės draudimu, kelionės draudimu, laidavimu, vežamų krovinių draudimu ir t.t., o taip pat duomenys, kurie tvarkomi, įvykus draudiminiam įvykiui;
 5. Duomenys apie asmens profesiją, pomėgius;
 6. Duomenys, susiję su paslaugų teikimu: duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, galiojančias ar pasibaigusias sutartis, pateiktus prašymus, skundus, draudžiamuosius įvykius ir t.t.;
 7. Finansiniai duomenys: mokėtojo vardas, pavardė, įmokos paskirtis, mokėjimo terminas, įmokos suma, sumokėjimo data, mokėjimo pavedimo numeris, ar įmoka mokama tiesiogiai draudikui, banko sąskaitos numeris, draudėjo skola, ar įmokos mokėjimas atidėtas;
 8. Kontaktiniai duomenys: korespondencijos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas.

 

Informuojame, kad duomenys, neišvardyti aukščiau, o kuriuos Jūs mums pateikėte ar kurie yra pateikti Jūsų vardu, ar kuriuos mes sugeneravome teikdami Jums paslaugas, taip pat gali būti renkami ir tvarkomi.

 

Klientų ar kitų draudimo santykių dalyvių duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

 

Klientų ar kitų draudimo santykių dalyvių asmens duomenis renkame tik iš anksto nustatytais, apibrėžtais tikslais:

 

Duomenų tvarkymo tikslas Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Asmens duomenų kategorijos
Sutarčių su potencialiais klientais sudarymas ir kitų veiksmų atlikimas prieš sudarant sutartį (siekiant pažinti, identifikuoti ir patvirtinti klientą)

Siekiama imtis veiksmų potencialaus kliento prašymu prieš sudarant sutartį;

Bendrovės teisėtų interesų užtikrinimas;

Teisinių prievolių, numatytų Bendrovei, vykdymas.

Asmens tapatybės ir veiklos duomenys;

Draudžiamo objekto duomenys;

Finansiniai duomenys;

Kontaktiniai duomenys;

Kita pateikta informacija.

 

 

Sutarties vykdymas

 

Siekiama įvykdyti sutartį, kurios šalis yra klientas;

Bendrovės teisėtų interesų užtikrinimas;

Teisinių prievolių, numatytų Bendrovei, vykdymas.

 

 

Asmens tapatybės ir veiklos duomenys;

Draudimo poliso duomenys;

Draudžiamo objekto  duomenys ir su draudžiamuoju įvykiu susiję duomenys;

Finansiniai duomenys;

Kontaktiniai duomenys;

Kiti asmens duomenys, kuriuos pateikė klientas ar kurie buvo pateikti kliento vardu, ar kuriuos Bendrovė sugeneravo teikdama klientui paslaugas.

 

Teisinių reikalavimų vykdymas

 

Teisinių prievolių, numatytų Bendrovei, vykdymas.

 

Asmens tapatybės ir veiklos duomenys;

Draudimo poliso duomenys;

Draudžiamo objekto duomenys ir su draudžiamuoju įvykiu susiję duomenys;

Finansiniai duomenys;

Kontaktiniai duomenys;

Kiti asmens duomenys, kuriuos pateikė klientas ar kurie buvo pateikti kliento vardu, ar kuriuos Bendrovė sugeneravo teikdama klientui paslaugas.

 

Pateikti atsakymą į mūsų internetinėje svetainėje ar kitų komunikacinių priemonių pagalba pateiktą Jūsų užklausą

 

 

Jūsų duotas sutikimas;

Bendrovės teisėtų interesų užtikrinimas.

 

Asmens tapatybės duomenys;

Kontaktiniai duomenys;

Kiti asmens duomenys, kuriuos pateikė klientas ar kurie buvo pateikti kliento vardu, ar kuriuos Bendrovė sugeneravo teikdama klientui paslaugas.

 

Su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) profilaktika ir kontrole susijusių asmens duomenų tvarkymas

 

Vykdydami LR Vyriausybės nutarimą „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ bei kitus teisės aktus, kurie nustato įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms prievoles, susijusias su sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) protrūkio šalyje prevencija, galime tvarkyti klientų, kitų draudimo santykių dalyvių ar kitų duomenų subjektų asmens duomenis, susijusiu su galimybių pasu tais atvejais, kai teikiamos kontaktinės paslaugos.

 

Duomenų subjektų asmens duomenys (įskaitant sveikatos duomenis) yra tvarkomi siekiant nustatyti asmens priklausymą bent vienam iš teisės aktuose nustatytų kriterijų, sudarant galimybę šiems asmenims teisės aktuose nurodytais atvejais naudotis teise į švelnesnes karantino režimo priemones ir įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones.

 

Galimybių pasui patikrinti tvarkomi duomenys: QR kodas, kuriame yra užkoduoti duomenų subjekto bendrieji duomenys – vardas, pavardė bei gimimo metai ir galimybių paso galiojimo pradžios ir pabaigos datų (metai, mėnuo, diena) ir laiko (valandos, minutės) informacija.

 

QR kodo informacija nėra išsaugoma mūsų įrenginyje, o yra tik patikrinama (peržiūrima ir patikrinama įrenginyje), siekiant nustatyti ar asmuo turi galiojantį galimybių pasą.

 

Kandidatų į Bendrovės darbuotojus asmens duomenų tvarkymas

 

Kandidatų į Bendrovės darbuotojus tvarkomų asmens duomenų kategorijos

 

Priklausomai nuo darbo pozicijos renkame ir tvarkome įvairių rūšių asmens duomenis. Žemiau pateikiamos pagrindinės, tačiau ne visos Bendrovės tvarkomų asmens duomenų kategorijos:

 

1.    Asmens tapatybės duomenys: kandidatų į darbuotojus vardas, pavardė, gimimo datą (amžių);

2.    Duomenys apie kvalifikaciją ir patirtį: informacija apie kandidato į darbuotojus darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir / ar pasiekimai), informacija apie kandidato į darbuotojus išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir / ar kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikė kandidatas į darbuotojus gyvenimo aprašyme (CV), motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose;

3.    Rekomendacijos ir darbdavių atsiliepimai: kandidatą į darbuotojus rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys;

4.    Nepriekaištingos reputacijos asmens duomenys: duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko  įgyvendindama LR Draudimo įstatyme numatytą draudimo brokerio nepriekaištingos reputacijos kontrolę, įskaitant duomenis apie teistumą;

5.    Kontaktiniai duomenys: gyvenamosios vietos adresas, korespondencijos adresas (jeigu skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos), telefono numeris, el. pašto adresas.

 

Kandidatų į Bendrovės darbuotojus duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

 

Kandidatų į Bendrovės darbuotojus asmens duomenis renkame tik iš anksto nustatytais, apibrėžtais tikslais:

 

Duomenų tvarkymo tikslas Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Asmens duomenų kategorijos
Kandidatų į darbuotojus atrankos vykdymas

Kandidato į darbuotojus duotas sutikimas

 

Asmens tapatybės duomenys;

Duomenys apie kvalifikaciją ir patirtį;

Rekomendacijos ir darbdavių atsiliepimai;

Nepriekaištingos reputacijos  asmens duomenys*;

Kontaktiniai duomenys;

Kita pateikta informacija.

*Nepriekaištingos reputacijos kandidatų Asmens duomenis Bendrovė renka ir tvarko tik tuo atveju ir tik ta apimtimi, kai ir kiek tai yra būtina vykdant atranką į draudimo brokerio kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.

 

Kandidatų į darbuotojus duomenų bazės administravimas Kandidato į darbuotojus duotas sutikimas.

Kandidatų į darbuotojus vardas, pavardė, gimimo data (amžius);

Duomenys apie kvalifikaciją ir patirtį;

Rekomendacijos ir darbdavių atsiliepimai;

Kontaktiniai duomenys;

Kita pateikta informacija.

 

 

 

 

 

Asmens duomenų gavimo būdai

 

Jūsų Asmens duomenis gauname tada, kai juos pateikiate tiesiogiai mums, pavyzdžiui, tapdami mūsų klientu ir/arba teikdami mums informaciją elektroniniu būdu (pvz., užpildžius formą mūsų internetinėje svetainėje).

 

Asmens duomenis apie Jus renkame ir iš trečiųjų šalių ir (ar) viešai prieinamų registrų arba kitų šaltinių, kiek tai numato galiojantys teisės aktai, kaip pavyzdžiui iš valstybės registrų, institucijų, įstaigų, kitų juridinių asmenų ir t.t.

 

Tam tikrais atvejais Jūsų duomenis galime gauti, kai Jūs apdraudžiate kitą asmenį. Tokiu atveju Jūs esate įpareigotas informuoti ir gauti tokio asmens sutikimą, o mes gaudami tokius duomenis laikome, kad Jūs, tai darote su šio asmens žinia ir jo sutikimu.

 

Jūsų, kaip kandidato į Bendrovės darbuotojus duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, pavyzdžiui, kai Jūs siunčiate gyvenimo aprašymą (CV) ir (ar) motyvacinį laišką bei kitus kandidatavimo dokumentus.

 

Informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų gyvenimo aprašymą (CV) ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus taip pat galime gauti iš darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz., iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, ir (ar) karjeros portalų.

 

Tam tikrą informaciją galime gauti iš trečiųjų asmenų, pvz., Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių, tačiau tokią informaciją rinksime, jei turėsime tam teisinį pagrindą., pvz.: jei Jūs suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 

Mes galime atskleisti ir (arba) perduoti Jūsų Asmens duomenis tik laikydamiesi teisinių reikalavimų ir konfidencialumo principų šioms gavėjų kategorijoms:

 1. Valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, ir kitiems viešojo administravimo subjektams;
 2. Ikiteisminio tyrimo įstaigoms, teismams, antstoliams, notarams;
 3. Komerciniams bankams, kitoms finansų įstaigoms;
 4. Teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams ir pan.;
 5. Mūsų partneriams, draudimo bendrovėms ar kitiems asmenims, kurie yra būtina mūsų produktų ir paslaugų tiekimo dalis;
 6. Kitiems asmenims, su kuriais mes ketiname sudaryti ar esame sudarę sutartį (-s).

 

Mes taip pat galime atskleisti jūsų Asmens duomenis, jei esame įpareigoti atskleisti ar pasidalyti Jūsų asmenine informacija, kad įvykdytume bet kokius įstatyminius ar norminius įsipareigojimus ar prašymus.

 

Tarptautinis Asmens duomenų perdavimas

 

Informuojame jus, kad Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už Europos Sąjungos (toliau –  ES) ir Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ribų.

 

Asmens duomenų perdavimas gali būti laikomas būtinu tokiose situacijose kaip, pvz.:

 1. norint sudaryti sutartį tarp Jūsų ir mūsų ir (arba) norint įvykdyti įsipareigojimus, nustatytus tokioje sutartyje;
 2. siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, atvejais, nurodytais teisės aktuose, pvz., norint pateikti ieškinį teisme / kitose įstaigose;
 3. siekiant įvykdyti teisinius reikalavimus arba įgyvendinti viešąjį interesą.

 

Perduodami Jūsų Asmens duomenis tarptautiniu mastu, mes užtikriname atitinkamų apsaugos priemonių įgyvendinimą, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų.

 

Perduodami duomenis į šalis, esančias už EEE ribų, kurių atžvilgiu Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl duomenų apsaugos tinkamumo, duomenų apsaugą užtikrinsime pasirašydami su Duomenų gavėju Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas arba gaudami specialų Inspekcijos leidimą.

 

Prieš pasirašydama su Duomenų gavėju ar tvarkytojų, esančiu už EEE ribų, sutartį dėl Asmens duomenų teikimo pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas Bendrovė jį įvertina, atsižvelgdama į tai, kokias technines organizacines saugumo priemones taiko Duomenų gavėjas/tvarkytojas, kokie teisės aktai taikomi duomenų gavėjo šalyje, į jo reputaciją, finansinę padėtį ir kitas aplinkybes.

 

Mes galime perduoti Asmens duomenis trečiajai šaliai imdamiesi kitų priemonių, jei tai užtikrina tinkamas apsaugos priemones, nurodytas BDAR.

 

 

Kaip mes apsaugome Jūsų Asmens duomenis?

 

Mes imamės įvairių saugumo priemonių, kad garantuotume Jūsų Asmens duomenų saugumą. Savo praktikoje naudojame naujausią duomenų apsaugos praktika atitinkančias technines ir organizacines  duomenų apsaugos priemones, skirtas apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, praradimo, netinkamo naudojimo, atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto Asmens duomenų tvarkymo. Tarp šių priemonių – ugniasienė, saugi įranga, prieigos kontrolė ir teisių apribojimas, sistemų, kuriose saugomi duomenys stebėjimas, personalo mokymas ir atidumas pasirenkant subrangovus.

Mes ir bet kurie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, kurie gali mūsų vardu tvarkyti Asmens, taip pat yra sutartinių santykių pagrindu įpareigoti laikytis Asmens duomenų konfidencialumo principų ir reikalavimų.

 

Asmens duomenų saugojimo principai ir terminai

 

Asmens duomenis saugome tol, kol jų reikia tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti, arba tiek, kiek to reikalauja įstatymai. Tai reiškia, kad mes saugosime Jūsų Asmens duomenis tol, kol jų prireiks tikslams, kuriems buvo renkami ir tvarkomi Jūsų duomenys, bet ne ilgiau, nei to reikalauja taikytini įstatymai ir kiti teisės aktai. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo sudaromų sutarčių, teisės aktų reikalavimų ar Bendrovės teisėto intereso.

 

Jei Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato jokio Asmens duomenų saugojimo laikotarpio, šį laikotarpį nustatysime mes, atsižvelgdami į teisėtą duomenų saugojimo tikslą, teisinį pagrindą ir Asmens duomenų teisėto tvarkymo principus.

 

Žemiau pateikiami pagrindiniai Bendrovėje taikomi Asmens duomenų saugojimo terminai:

 1. sutikimo pagrindu tvarkomus Asmens duomenis, mes saugome tol, kol galioja Jūsų sutikimas, jei nėra jokių kitų objektyvių aplinkybių šiuos Asmens duomenis saugoti ilgiau;
 2. Jūsų (kaip kandidatų į Bendrovės darbuotojus) visus atrankos tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis, negavus Jūsų sutikimo dėl tolimesnio duomenų tvarkymo, sunaikinsime pasibaigus atrankos procesui. Atrankos pasibaigimo data laikoma darbo sutarties su asmeniu į skelbtą poziciją sudarymo data;
 3. Jūsų (kaip kandidatų į Bendrovės darbuotojus) gyvenimo aprašymas (CV), prašymai ir kiti pateikti dokumentai, turint tikslą ateityje teikti informaciją apie būsimas darbuotojų paieškas ir atrankas, saugomi 1 metus, nuo atrankos pasibaigimo dienos, jei yra gaunamas Jūsų sutikimas dėl tokio tolimesnio asmens duomenų tvarkymo. Atrankos pasibaigimo data laikoma darbo sutarties su asmeniu į skelbtą poziciją sudarymo data;
 4. Jūsų Asmens duomenys, kurie tvarkomi siekiant sudaryti sutartis su Jumis ir atlikti kitus veiksmus prieš sudarant sutartį (siekiant pažinti ir identifikuoti jus), saugomi 1 metus nuo pasiūlymo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai mes turime teisėtą interesą tokius duomenis saugoti ilgiau;
 5. Jūsų Asmens duomenys, kurie tvarkomi vykdant sutartis, saugomi 10 metų, pasibaigus sutarčiai;
 6. Jūsų Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikėte per mūsų internetinę svetainę, yra saugomi tiek laiko, kiek būtina Jūsų prašymui įvykdyti ir tolesniam bendradarbiavimui palaikyti, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo paskutinės komunikacijos dienos, jei nėra teisinių reikalavimų juos išlaikyti ilgiau.

 

Kiti, čia nenurodyti duomenys yra saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Taip pat informuojame, kad tam tikrais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau:

 1. jei būtina, kad Bendrovė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 2.  esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 3. Asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 4. gaunamas Duomenų subjekto prašymas susipažinti su savo Asmens duomenimis;
 5. esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 

 

Kokias turite teises susijusias su Asmens duomenims?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

1. Teisė gauti informaciją apie tai, ar Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su savo asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti informaciją apie tai, kokius Asmens duomenis mes tvarkome, iš kur jie surinkti, kokiais tikslais tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami ir kt. Pažymėtina, kad Jūsų teisę susipažinti su duomenimis gali riboti teisės aktai, kitų asmenų privatumo apsauga ir su mūsų verslu ir praktika susijusios priežastys.

2. Teisė reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius Asmens duomenis

Jei paaiškėja, kad mes tvarkome netikslius, neišsamius Asmens duomenis apie Jus, turite teisę reikalauti ištaisyti, papildyti Asmens duomenis.

3. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

Jūs turite teisę reikalauti ištrinti dalį ar visus tvarkomus Jūsų Asmens duomenis, jeigu mes nebeturime teisinio pagrindo juos tvarkyti arba yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai.

4. Teisė reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą

Jūs taip pat turite teisę reikalauti tam tikrą laiką apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Tai gali būti, pavyzdžiui, situacija, kai manote, kad toks tvarkymas yra neteisėtas ir (arba) duomenys apie Jus yra netikslūs ir mes turime tai patikrinti.

5. Teisė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu, kai jis grindžiamas mūsų teisėtais interesais

Kai mes tvarkydami Jūsų duomenis remiamės savo teisėtais interesais, Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų Asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai mūsų duomenų tvarkymo interesai yra viršesnės nei Jūsų.

6. Teisė į Asmens duomenų perkeliamumą

Tam tikrais atvejais Jus turite teisę prašyti perkelti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jus pateikėte mums, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

7. Teisė atšaukti duotą sutikimą

Jus turite teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu Asmens duomenys buvo tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

8. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai 

Jei manote, kad mūsų Asmens duomenų tvarkymas yra tvarkomas pažeidžiant jūsų teises ir teisėtus interesus, nustatytus galiojančiuose teisės aktuose, Jūs galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos skundų nagrinėjimo tvarką galite rasti čia: https://vdai.lrv.lt/lt/atmintines/atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo/kaip-kreiptis-i-inspekcija.

 

Jūsų teisių įgyvendinimas

 

Aukščiau nurodytos teisės bus įgyvendinamos tik mums gavus Jūsų rašytinį prašymą įgyvendinti aukščiau nurodytas teises ir tik patvirtinus Jūsų tapatybę. Toks rašytinis prašymas mums pateikiamas asmeniškai atvykus į mūsų registruotą buveinės adresą Kalniečių g. 104, LT-50184  Kaunas, paprastu paštu arba elektroniniu paštu: ad_brokeris@altas.lt

 

Jūsų prašymai bus išnagrinėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Ypatingais atvejais, priklausomai nuo prašymų sudėtingumo ir Asmens duomenų kiekio, 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas, gali būti pratęstas, apie tai iš anksto pranešus Jums. Atsakymas į Jūsų prašymą pateikiamas ta pačia forma, kokia buvo pateiktas prašymas, išskyrus, jei Jus pageidausite informaciją gauti elektroniniu būdu.

 

Kreipkitės į mus/DAP

 

Jei turite klausimų, kaip tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, arba norite pasinaudoti savo teisėmis, Jūs galite į mus kreiptis rašydami el. paštu ad_brokeris@altas.lt arba adresu UADBB „Altas draudimo brokeris“– Kalniečių g. 104, LT-50184 Kaunas, Lietuvos Respublika.

 

Taip pat Jūs galite susisiekti su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu siųsdami el. laišką adresu: ad_brokeris@altas.lt.

Turite klausimų mums?

Jūsų žinutė bus nukreipta ne bendrais kontaktais, o kompetentingam savo srities specialistui, dirbančiam Jūsų pasirinktame mieste. Susisieksime su Jumis nurodytu telefonu ar atsakysime el. paštu kaip galima greičiau darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Palikite mums žinutę